Board of Directors

The Board of Directors of Consmin comprises seven directors, namely:

Mr Tianjiang Jia

Mr He Huang

Mr Yuan Wang

Mr Pujun Dong

Ms Wei Dong

Mr Shiyao Jin

Ms Yan Dang