Board of Directors

The Board of Directors of Consmin comprises five directors, namely:

Mr Tianjiang Jia

Mr Zhengguang Lyu

Ms Wei Dong

Mr Shiyao Jin

Mr Yandong Jia